[Thông Báo] Update sau bảo trì ngày 10-4

Administrator

Thành viên BQT
Administrator
#1
Update sau bảo trì ngày 10-4
  • Cập nhật vị trí boss Lan Hoa - Anh Tử lại sang Vân Mộng Trạch (hôm trước lỗi)
  • Đóng skill "Tương Tư" phu thê
  • Mở tính năng nộp rác bang hội gọi boss Bộ Phi Yên (chuẩn bị cho nâng cấp ngọc tử quang + chế tạo VK bộ phi yên sau này)
  • Mở đổi trang bị Tướng quân (40k điểm / món)
  • Mở tính năng rương mảnh ghép Viêm Đế : 6 mảnh ghép 1 món random theo nhân vật ghép
    • Giá 15k điểm năng động /1 rương + 1 chìa khóa giá 100x mua trên ngự các mở được 1 mảnh random
RIÊNG NGOẠI TRANG + EVENT THÁNG 4 SẼ UPDATE VÀO BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ SÁNG CN TUẦN NÀY
 
Top